چرا کودک دوزبانه من نسبت به گذشته کمتر حرف می زند؟

چرا کودک دوزبانه من نسبت به گذشته کمتر حرف می زند؟

کودکان در حین یادگیری زبان، چه تک زبانه باشند یا دوزبانه و یا حتی چند زبانه، مراحل کاملا یکسانی را پشت سر می گذارند. تنها تفاوت کودکان تک زبانه با کودکان دو یا چند زبانه در این است که این کودکان تنها در حال دسته بندی و شکل پذیری واژگان و قوانین دستوری یک زبان در ذهنشان هستند؛

اما کودکان دوزبانه یا چندزبانه به دلیل این که در حال گسترش تعداد بیشتر از یک زبان در ذهنشان هستند، به مدت زمان بیشتری برای آغاز سخن گفتن کامل نیاز دارند. اما این که کودک شما کمتر از گذشته حرف می زند هیچ ارتباطی به دوزبانه بودنش ندارد. البته اگر سنش را بیان می کردید بهتر می توانستم راهنماییتان کنم. اما موضوع اصلی آن است که یکی از مراحل فراگیری زبان “مرحله سکوت” نام دارد که در این مرحله کودک پس از پردازش بسیاری که در مورد آواها و صداها و قوانین دستوری انجام داده است، وارد این مرحله می شود که ذهنش شروع به طبقه بندی و دسته بندی داده هایش می کند تا بتواند سخن گفتن کامل را آغاز کند. فقط این مرحله نیز با توجه به تعداد بیشتر زبانی که کودک دوزبانه در حال فراگیری آن هاست، زمان بیشتری در مورد کودکان دوزبانه نیاز دارد.
.جای هیچ نگرانی نیست. کودک دوزبانه شما در حال طبقه بندی داده ها و ورود به مرحله کلامی
است
مونا منتها
کارشناس ارشد زبانشناسی