بهترین نکته ها در پرورش کودک دوزبانه – شماره 3

بهترین نکته ها در پرورش کودک دوزبانه – شماره 3

پرورش کودک دوزبانه تان را به شانس نسپارید

نگذارید که تغییرات ناگهانی اوضاع زندگی، شرایط را در دست بگیرند. شما بایستی به صورت فعالانه، موقعیت ها را بر اساس اصولی مداوم شکل دهید. در پرورش کودک دوزبانه، بایستی کودکتان به میزان مورد نیاز داده در زبان اقلیت دریافت کند تا بتواند میان داده هایی که از زبان اکثریت از محیط اطرافش دریافت می کند و داده های زبان اقلیت، توازن برقرار کند.
بهترین نکته ها در پرورش کودک دوزبانه - شماره 3
عده ای راه های نامنظمی را در پیش می گیرند و می گویند که زبان اقلیت می تواند بعدها، زمانی که کودک بزرگتر می شود، به کار گرفته شود، این مسئله شاید از جهاتی درست باشد، اما توانایی های ذاتی مغز کودک در فراگیری زبان نادیده گرفته می شود و این فرصت طلایی برای پرورش کودک دوزبانه از دست خواهد رفت.

مونا منتها