آماده كردن فرزند اول براي ورود فرزند دوم

آماده كردن فرزند اول براي ورود فرزند دوم

آماده كردن فرزند اول براي ورود فرزند دوم

بهترين فاصله بين دو كودك بين بيست تا حداكثر سي و پنج ماه است چون بيشتر كودكان از سه سالگي حسادت و رقابت را بيشتر دارند و روابط معمولا بدتر مي شود اما قبل از سه سال معمولا بعد از چهار ماه، اگر درست رفتار كنيم امدن كودك را قبول ميكنند.
مادر وقتي حامله شد بايد تصميم قطعي گرفته شد و هرگز به زبان نياورد كه اماده نبوديم يا زود بود يا اتفاق افتاد چون فقط يكبار گفتنش در حضور كودك او را دچار دردسر خواهد كرد.
شير دادن معمولا جلوگيري از حاملگي نخواهد كرد و اين حرف بيشتر اوقات اشتباه است.
از فرزند اول در مورد فرزند دوم بپرسيد. بيشتر كودكان هميشه اشتياق به داشتن فرزند تازه هستند. اگر خبر حاملگيتون در اوايل از بقيه پنهان نيست حتما به فرزندتون خبر امدن فرزند دوم را بگوييد. اگر تمايلي نشان نداد در اين مورد با او كمترين حرف را داشته باشيد.
نگران محبتتان به فرزند دومتون يا كم شدن محبت به فرزند اول نباشيد. واقعيت اين است اين مسايل بعدا اهميتي خواهد داشت و نه مهم خواهد بود، بعدها حجم كار و امكاناتتون تعيين كننده در اين زمينه ست.
حرف ما به فرزند اول اين است كه فرزند بعدي با تو بازي خواهد كرد بزرگ خواهد شد و خواهر برادرهاي ديگر را نشانش دهيد مثل بابا و عمو يا من و خاله و او را مشتاق كنيد. بايد بداند با امدن او شرايط بهتر خواهد شد و از او انتظار كمك داريد براش توضيح بديد كه بچه بسيار ضعيف است و نياز توجه توست. اما هرگز اين پيام را نديد كه تو مسئوليتي داري يا اگر كاري نكني تقصيري متوجه توست و هرگز در عمل مسئوليتي به او ندهيد.

آماده كردن فرزند اول براي ورود فرزند دوم
فرزند اول بايد مهمترين دارايش را كه پدر و مادر است به فرزند دوم تقسيم كنند. به فرزندتون اگر زير سه سال است نگوييد بچه در شكم من است چون ترس از خورده شدن يا دفع شدن در تخيل كودك شكل ميگيرد بگوييد در بدن من است. عكساي جالب حاملگي را به او نشان دهيد تا بداند بسيار طبيعيست و براي بقيه هم اتفاق مي افتد. قبل از تولد كودك او را به بيمارستان ببريد و پشت پنجره اتاق نوزادان را نشانش دهيد و اجازه دهيد تا وقتي ميخواهد بماند. با او و با نظر او به خريد براي كردك دوم برويد. به او حس مهم و با ارزش بودن بدهيد و هر بار برايش چيزي بخريد و بگوييد همون طور كه تو براي او خريد كردي او هم ميخواهد اين را براي تو بخرد. ماههاي اخر بارداري بگذاريد به شكمتان دست بزند. بد از زايمان وقتي حالتان خوب است بگذاريد كنار شما باشدو عكسش را كنار تختتان بگذاريد.

وقتي ملاقات كننده يي به منزلتون مياد و نزديكيد از او بخوايد براي فرزند اولتان كادو بيارند و اين پيغام را بديد كه اول سراغ فرزند اول بروند و نوزاد را به اتاق ديگر ببريد از فرزند اول بخوايد با كمك و راهنمايي او به سراغ فرزند دوم بروند و اين حس را ندهند كه از او زيباتر بهتر يا شبيه پدر و مادر است چون اينها عوامل تععيين كننده رابطه فرزند اول با دوم است اجازه بديد فرزند اول كادوها را باز كند.
خريدن كتابهايي از قبل كه از خواهران و برادران صحبت ميكند براي كودك ميتواند مفيد باشد تا بداند اين اتفاق براي همه ميافتد.
داشتن حيوان اگر همه موافقند يا حيوانات اسباب بازي بزرگ در اتاقش به او احساس خوبي خواهد داد.
اما شير دادن نوزاد به هر حال و گفتگوها به فرزند اول كه تا بحال مركز توجه بوده احساس كوچكي ميدهد و باعث حسادت و رقابت را ايجاد ميكند ممكن است در خود فرو بروند يا به تخيل فرو ميروند و ممكن است در صحبتهاش بگويد نوراد را تنها در خانه بگذاريم و بيرون بروين و ما بايد در گفتگوهايمان نشان بدهيم اين مسافر صاحبخانه هميشگيست
ممكنه كودك دوباره شيشه شير بخواهد شروع به شب ادراري كند تا پوشك ببندد تا بخواهد همان توجه را بگيرد و شما هرگز نگوييد تو بزرگي و خواهر يا برادر تو كوچك است و تو نيستي اين كار باعث ميشود بزرگ بودن را بد بداند و براي همه عمر با بزرگ بودن مشكل خواهد داشت. بهتر است خطي بر مفهوم كوچك و بزرگ كشيد.

بچه ها مدتي طول ميكشه تا تازه وارد را قبول كنند
كودك در وقت عوض كردن نوزاد كنجكاوند كه بايد به او اجازه داد ببينند حتي اگر جنس كودك مختلف است.

اوردن فرزند به خانه را به اين گونه باشد كه فرزند دوم را به اتاق فرزندتون ببريد تا بداند مهمترين عضو خانه اوست. اگر از لحاظ مالي مشكلي نداريد وسايل فرزند اول كه شناخته شده برايش است را به فرزند دوم نديد. اگر خاطره يي ندارد برايش توضيح ندهيد كه اين مال تو بوده چون كودك به اين نتيجه ميرسد كه چون من بچه خوبي نبودم بچه دومي را اوردند.

سي دي پرورش،تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان تولد تا 3 سالگی