نه گفتن به کودکان

نه گفتن به کودکان

نه گفتن به کودکان

وقتي فرزندمان چيزي ميخواهد و ما نه مي گوييم او پا زمين ميكوبد جيغ ميزند و گريه ميكند و ما تغيير عقيده ميدهيم تنها به فرزندمان ياد مي دهيم با اين رفتار مي تواند به خواسته هايش برسد. وقتي كودك در مهد يا مدرسه بدون اتفاق خاصي شروع به گريه مي كند (البته به غير از روزهاي اول مهد كه دليل گريه اضطراب جداييه) و مادرش را ميخواهد و با ما تماس مي گيرند و ما خودمان را مي رسانيم و به او محبت مي كنيم فرزندمان ياد مي گيرد هر وقت حوصله ش سر رفت يا به خواسته ش نرسيد گريه كند مادرش خواهد امد.
ما از طريق رفتارمان اشتباهات فرزندمان را تقويت مي كنيم.
نه گفتن به کودکان
برنامه امروز صبح راديو همراه

دکتر هلاکویی