کنجکاوی کودک یک تا سه ساله

کنجکاوی کودک یک تا سه ساله

كودك يك تا سه سالگي پر پرواز پيدا خواهد كرد. بايد خانه مال او باشد تا به همه چي دست بزند. ازادي و خودمختاري در اين سن كودك را ميسازد وگرنه دچار خجالت شرم افسردگي اضطراب ميشود با همه جنگ قدرت پيدا خواهد كرد. كودك را تنها جايي ببريد كه بتواند همه چيز را لمس كند وسايل خطرناكي اطراف نباشد و كسي هم ناراحت نشود. هيچ دليلي وجود ندارد كودك را منزل كسي ببريد كه كودك انجا ازادي ندارد.
بين يك تا سه سالگي ميتوانيد از فرزندتان شاهين بسازيد كه در اوج اسمان باشد يا دونه دونه پرهايش رو بكنيد و مرغ خانگي پر و بال بسته و خسته و شكسته داشته باشيد

کنجکاوی کودک یک تا سه ساله