بازی با کودک زیر 18 ماه
بازی با کودک زیر 18 ماه

بازی با کودک زیر 18 ماه

كودك زير ١٨ ماه وقتي بيدار است بايد تمام مدت فردي درگير بازي و تحريك ذهني او شود كه بهتر است ان شخص مادر باشد. كودكي كه چنين توجهي را نمي گيرد هم در ثانيه ميليونها كانشكن مغزي را از دست خواهد داد هم در بزرگسالي مهرطلب برتري طلب با انزواطلب خواهد شد.

بازی با کودک زیر 18 ماه

كنفرانس خوشبختي و موفقيت

دکتر هلاکویی