بهترین نکته ها در پرورش کودک دوزبانه – شماره 6

مخالفان را نادیده بگیرید

برخی از مردم، حتی برخی از آنهایی که تحصیل کرده هستند، ممکن است به شما هشدار دهند که کودکتان سردرگم و گیج می شودو یا درحین فراگیری و یادگیری همزمان دو زبان، برخی مسائل دیگر ممکن است برایش پیش بیاید که به او صدمه بزند.
نگذارید عبارت های این چنینی شما را تحت تاثیر قرار دهند.

بهترین نکته ها در پرورش کودک دوزبانه – شماره 6
در عین حال توصیه های دیگران را بشنوید و به آن ها کمی نمک بزنید تا به دهنتان خوشمزه بیایند و آزارتان ندهند. بدانید که هیچ گاه نمی توانید مسئله ای را بیابید که تمامی اعضای فامیل در مورد آن اتفاق نظر داشته باشند، چه برسد به مسئله جدید و تازه ای همچون پرورش کودک دوزبانه.
بهتر است به دنبال خانواده هایی بگردید که کودکشان را به صورت دوزبانه پرورش داده اند یا در حال انجام آن هستند و در مورد موفقیت هایی که کسب کردند بشنوید. ممکن است از لحاظ علمی به همه روش های موجود برای پرورش کودک دوزبانه آگاهی داشته باشید اما به هر حال این شمایید که باید تصمیم بگیرید کدام روش برای شما و فرزندتان و خانواده تان مفید و موثر خواهد بود
مونا منتها