کنترل خشم و عصبانیت

همه ما يك كودك، يك بالغ و يك والد در خود داريم كه بر پايه آن رفتار مي كنيم. كودك ما تمام احساسات خوب و بد ما در كودكيست.
حال اگر ما در كودكي به اين نتيجه رسيده باشيم كه توانايي دفاع از خود را نداريم و كسي هم نيست از ما دفاع كند، در بزرگسالي وقت ترس و مظلوميت، وقتي حس ميكنيم طرف مقابل ما رو نميفهمد يا زور ميگويد گريه مي كنيم، يا اگر به اين نتيجه رسيديم كه مرد گريه نميكند، احساس عجز و درد شديد، لرزش… بدن و دست و پا، و زبوني و ناتواني ميكنيم.
در اين شرايط تبديل به همان كودك پنج ساله ميشويم كه نميتواند از خود دفاع كند و عاجز و درمانده ميشود.
بهترين راه اين است به احساساتمان اگاه باشيم، كودك درونمان را درك كرده و اما تمرين كنيم با بالغمان واكنش نشان دهيم، بعد از هر بار احساس زبوني، تمام اتفاقات را مرور كنيد ببينيد اگر با بالغتان رفتار ميكرديد چه رفتاري بهترين رفتار بود.

کنترل خشم و عصبانیت