افزایش اعتماد به نفس و حرمت نفس کودکان

افزایش اعتماد به نفس و حرمت نفس کودکان

افزایش اعتماد به نفس و حرمت نفس کودکان

به كودك كمك كنيد به خود اعتماد كند. او را به طور مستقيم تصحيح نكنيد. اشتباهاتش را با تنبيه و داد زدن جواب ندهيد. بگذاريد بداند همه اشتباه ميكنند.

وقتي فرزندتان به سراغ شما مي ايد، كارتان را قطع كنيد (صحبت با تلفن، حرف زدن با يك دوست، تماشاي تلويزيون) و به چشمانش نگاه كنيد.

براي تنبيه كردنش با او قهر نكنيد.

نام فرزندتان را با اهنگي خوش بيان كنيد.

پدر و مادر بايد در مقابل فرزندشان عضوي واحد باشند. اگر اختلاف براي انتخاب روش تربيتي داريد اجازه ندهيد فرزندتان از ان اگاه شود.

از شش سالگي براي فرزندتان مربي ورزشي بگيريد تا در رشته يي خاص موفق شود. بهترين ورزشها مخصوصا براي دختران فوتبال و بسكتبال است.
30245402_subscription_s
احساسات فرزندتان را تاييد كنيد. “ميدونم مي ترسي” به جاي، اينكه ترس نداره. “ميدونم خسته يي” به جاي، بسه غر نزن…. گاهي با سليقه او براي خود خريد كنيد و وقتي با او هستيد از ان وسيله استفاده كنيد.

گاهي از او معذرت بخواهيد تا بداند ما همه اشتباه ميكنيم.

گاهي در جواب سوالش بگوييد نميدانم تا بداند ندانستن بد نيست.

به او مسئوليتهايي در حد توانش بدهيد.

حرمت نفس خود را افزايش دهيد. كودكان از ما الگو ميگيرند.

بر نقاط قوت فرزندتان تاكيد كنيد.

اجازه دهيد فرزندتان ريسكهاي بي خطر كند. بگذاريد اشتباهات بي خطر انجام دهد.

بگذاريد در مورد غذا، لباس، بازي و مسايل خصوصي زندگيش خودش تصميم بگيرد و در صورت نياز به كمك شما، به انها احساس گناه ندهيد.

هرگز فرزندتان را مخصوصا در مقابل ديگران مسخره نكنيد. در جمع به او نخنديد مگر زماني كه او چنين انتظاري از شما دارد.

فرزندان بايد بدانند پدر و مادرشان انها را بي قيد و شرط و در هر شرايطي دوست دارند.

به انها احساس استثنايي بودن بدهيد.

اگر به كسي اسيب زدند يا به حقوق كسي تجاوز كردند متوقفشان كنيد، و به ديگران هم اجازه ندهيد به حريم فرزندتان تجاوز كنند. شما هم حريم و مالكيت فرزندتان را محترم بدانيد.

برد و باختشان برايتان بي اهميت باشد. وقتي تلاششان را كردند حتي اگر برنده نبودند برايشان جشن بگيريد.

وقتي با شما حرف ميزنند تمام حواستان را به انها بدهيد.

فرزندان را وارد اختلاقات خانوادگي نكنيد.

هرگز بر او برچسب بد، بي ادب، بي تربيت، چلفتي، ترسو… نزنيد.

بر سر فرزندتان فرياد نزنيد.

براي كارهايي كه برايشان ميكنيد بر سرشان منت نگذاريد.

انها را با هيچ كس مقايسه نكنيد.

هرگز بدي كسي را جلو فرزندتان يا به فرزندتان نگوييد.

هرگز با كودك درد دل نكنيد.

زماني كه فرزندتان اشتباهاتش را با شما در ميان مي گذارد، او را مقصر خطاب نكنيد.
.
مقابل فرزندتان به همسرتان بي احترامي نكنيد. پدر نيمي از بدن رواني كودك و مادر نيم ديگر بدن رواني كودك هستند