به فرزندتان اين پيام را ندهيد كه احساسات تو به من آسيب ميزند.
ba3400-3
چون باعث ميشود كه كودك احساسات خود را پنهان كند كه تبديل به اضطراب ميشود، يا از طريق اشتباه نشان بدهد و همه عمر به صورت ناخوداگاه شرايطي را بوجود مي آورد كه آن احساسات منفي را برانگيزد. به كودك كمك كنيد احساساتش را بشناسد و راه درست ابراز آنرا فرا بگيرد.

دکتر هلاکویی تعلیم و تربیت کودکان