پرورش فرزند خوب

پرورش فرزند خوب

تا ١٨ سالگي روزي ٥٠ بار به جا به موقع به فرزندتان بگوييد تو خوبي به اميد آنكه فرزندتان به اين نتيجه برسد من خوبم.
انساني كه باور داشته باشد من خوبم از خود مراقبت ميكند، ظرفيت عشق پذيري دارد. فرزندي خوب، همسري خوب، و پدر يا مادري خوب خواهد بود وتصميمات درست تري در زندگي مي گيرد

پرورش فرزند خوب

 دکتر هلاکویی تعلیم و تربیت کودکان