13 تا 18 سالگی (نوجوانان )

13 تا 18 سالگی

13 تا 18 سالگی (نوجوانان )

13 تا 18 سالگینوجوانان و به ويژه دختراني كه درگير روابط جنسي زودهنگام مي شوند معمولا داراي حرمت نفسي بسيار پايين هستند كه مي خواهند توجه و محبت را خارج از خانه جستجو كنند. دختري كه عشق و محبت و آگاهي لازم را داشته و قدر و اهميت و ارزش خود را ميداند دست به اين كار نخواهد زد.

سي دي تعليم و تربيت نوجوانان دكتر هلاكويي