کودکان و عیدی

کودکان و عیدی

کودکان و عیدی

عيدي كودكان ملك شخصي كودكان است. به مالكيت فرزندانتان احترام بگذاريد.
کودکان و عیدی
كودكان به اندازه بزرگسالان و چه بسا بسيار بيشتر از انها نياز به محترم شمردن مالكيتشان توسط شما را دارند. ممكن است به هر دليلي عيدي كه انها جمع كرده ند گره از كار شما بگشايد اما بعدها اگر هزار برابر ان مبلغ را به او بدهيد جبران اسيب تجاوز به مالكيتشان نخواهد بود.
كودكاني كه مجبورند از عيدي شان چشم بپوشند خود را بي ارزش، بي مقدار، ناتوان ميبينند كه توانايي كنترل انچه مال انهاست را هم ندارند. بزرگترين نياز هر… كودك امنيت است و با گرفتن عيدي از كودك تنها امنيت، ارامش، حرمت نفس، و توانايي كنترل را از كودكتان ميگيريد. بر روي امنيت فرزندتان قيمت نگذاريد چون بعدها با هيچ قيمتي نميتوانيد انرا به دست بياوريد.

رويا نوري