کودکانی که کتک می زنند
کودکانی که کتک می زنند

کودکانی که کتک می زنند

كودكان كتك مي زنند چون نميدانند خشم خود را چگونه نشان دهند، به علاوه آنها رابطه برابر را دوست ندارند.
بدترين واكنش والدين در مقابل زدن كودك، زدن روي دست كودك است. والدين هرگز نبايد كار اشتباه كودك را تكرار كنند.
با صحبت، نصيحت، توضيح، و تنبيه كودك اين مشكل تنها تشديد خواهد شد.
کودکانی که کتک می زنند
چه بايد كرد؟

دو جا بايد جلوي كودك ايستاد يك وقتي به خودش يا كسي اسيب ميزند دوم وقتي به حقوق كسي تجاوز ميكند.
كودكي كه كتك ميزند به خودش بيشتر اسيب ميزند تا طرف مقابل،
شما حتما بايد مرتبا مراقب باشيد وقتي ميخواد اقدام به زدن كند دستش را بگيريد نه محكم بگوييد خودتان را ناراحت نشان دهيد. انقدر اين كار را تكرار كنيد تا مايوس شود.
وقتي زد ديگر انجام هر كاري اشتباه است. حتما بايد قبل از زدن جلوي كودك گرفته شود. اگر كودكان ديگر را ميزند بايد مدتي او را با كودكان ديگر در تماس نگه نداريد تا رابطه را ياد بگيرد.