کتاب داستان انگلیسی کودکانه Turtle Trouble

کتاب داستان انگلیسی کودکانه Turtle Trouble

در این کتاب داستان کوتاه و جالب، اهمیت راستگویی به کودکان یاد داده می شود. کتاب داستان زیبا و آموزنده مشکل لاک پشت برای کودکان را در ادامه بخوانید و دانلود نمایید.

از این کتاب قصه قشنگ می توانید برای آموزش و تقویت زبان انگلیسی کودکان استفاده نمایید و یا از تصاویر کتاب استفاده کرده و ترجمه فارسی کتاب را برای کودک بخوانید.

دانلود کتاب داستان انگلیسی کودکانه

صفحه ۱:

مامان از من پرسید:

چرا کف اتاق من خیس است؟

صفحه ۲:

من جواب دادم:

نمی دانم!

صفحه ۳:

بعد مامانم سطلی را که در وان حمام قایم کرده بودم، دید و سوال کرد:

این سطل این جا چه کار می کند؟

صفحه ۴:

من جواب دادم:

نمی دانم!

صفحه ۵:

بعد مامانم لاک پشتی را که داخل وان پنهان کرده بودم، دید و پرسید:

این لاک پشت این جا چه کار می کند؟

صفحه ۶:

من جواب دادم:

نمی دانم!

صفحه ۷:

مادرم گفت :

 لاک پشت و سطل خود به خود نمی توانند به داخل وان حمام بروند.

صفحه ۸:

 من جواب دادم :

این لاک پشت را در حیاط پیدا کردم و خواستم کمی آب به آن بدهم که همه آب ریخت روی زمین.

صفحه ۹:

( با خودم فکر کردم)  من نمی خواهم تنبه بشوم یا اینکه باعث ناراحتی مادرم بشوم.

صفحه ۱۰:

 پس به مامانم گفتم که دیگر لاک پشت را به داخل وان حمام نمی برم.

صفحه ۱۱:

 اما مامانم به خاطر لاک پشت ناراحت نبود، بلکه به خاطر این که به او راست نگفتم ناراحت شده بود.

صفحه ۱۲:

( او گفت : اگر به من گفته بودی،) من هم به تو برای لاک پشت کمک می کردم.

صفحه ۱۳:

و من فکر کردم، فکر کردم و فکر کردم تا اینکه متوجه حرف مادرم شدم.

صفحه ۱۴:

راست گویی نتیجه بهتری از دروغ گفتن دارد، و من حتما دفعه بعد راستش را می گویم!

ترجمه این متن به توسط مامان هیراد ، انجام شده و به وب سایت کودک سیتی اهدا شده است که در همین جا از همکاری ایشان تشکر می کنیم.