چگونه رفتار کنیم که کودک حس کند دیده و درک می شود

چگونه رفتار کنیم که کودک حس کند دیده و درک می شود

نياز اضطراري كودكان ديده شدن است. براي همين كودكان دست به كارهاي عجيب غريب ميزنند حتي حاضرند كتك بخورند اما ديده شوند. كودكان نامرئي تبديل به كودكاني خجالتي با حرمت نفس بسيار پايين ميشوند.
احساسات کودک
– به كودكان بايد بيشتر از بزرگسالان احترام گذاشت. به همين دليل كودكان اين اجازه را دارند كه حرف بزرگترها را قطع كنند. كار يا صحبتتان را قطع كنيد به چشمان فرزندتان نگاه كنيد، اكر عجله داريد از او بخواهيد صبر كند تا كارتان يا صحبتتان را تمام كنيد بعد با او صحبت ميكنيد و سر قولتان بمانيد. هرگز به او نپريد كه بي ادب وسط حرف من نپر يا ساكت شو يا به اتاقت برو يا مگر نميبيني من سرم شلوغه!

– احساسات كودك را نفي نكنيم: “اين ترس نداره” “بزرگ شدي گريه نكن” “انقدر غر نزن”

– احساسات او را تاييد كرده بر زبان بياوريد؛ وقتي فرزندتان مي گويد “امروز كسي با من بازي نكرد” مادر مي گويد “حتما ناراحت شدي” و كودك احساس درك شدن و مرئي بودن مي كند، اما اگر بگويد “قرار نيست همه با تو بازي كنند” كودك احساس بدي خواهد داشت.

– به فرزندتان حق انتخاب دهيد. هنگام لباس پوشيدن دو لباس به او داده تا انتخاب كند.

– تعريف و تحسين نابجا هم به حرمت نفس كودك اسيب ميزند. به اندازه از موفقيت و كار فرزندتان تعريف كنيد.

– هنگام انتقاد از كودك شخصيت او را زير سوال نبريد، از احساسات خودتان بگوييد. به جاي انكه بگوييد “پسر بدي هستي” بگوييد “اين كار تو مرا ناراحت كرد”.

– هنگام عصبانيت به حرمت نفس كودك احترام بگذاريد.

– از فرزندتان انتظارات مناسب با سن او داشته باشيد.

– با اشتباهات فرزندتان برخورد درست داشته باشيد. اشتباه كردن لازمه يادگيري و پيشرفت در كودكان است. تمسخر، سرزنش، تهديد و تنبيه به يادگيري و حرمت كودك خدشه وارد ميكند.

– كودكي كه به جاي ترس و واهمه از والدين خود، با ارزشها و معيارهاي منطقي اشنا ميشود حرمت نفسش افزايش خواهد داشت.

خلاصه یی از سي دي پرورش،تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان