وارد شدن کودک در جمع
وارد شدن کودک در جمع

وارد شدن کودک در جمع

تصور كنيد وارد جمع شويد و ناگهان لباستان پاره شده از تن شما جدا شود، آيا جلو رفته سلام ميكنيد؟ يا از خجالت، اضطراب، يا ترس از قضاوت و رفتار ديگران فرار كرده و پنهان مي شويد؟
اين مي تواند حال فرزند شما هنگام ورود به جمع باشد. پس بجاي اجبار و سرزنش، به فرزندتان كمك كنيد.
وارد شدن کودک در جمع
دكتر هلاكويي