مقابله با رفتار های بد کودکان
مقابله با رفتار های بد کودکان

مقابله با رفتار های بد کودکان

مقابله با رفتار های بد کودکان

مقابله با رفتار های بد کودکان
هرگز به كودكان نبايد بگوييم تو بچه بدي هستي. حرف ما اين است كه تو خوبي اما كار بدي كردي. هر چه كودك حس كند خوب است رفتارش بهتر مي شود، هر چه اين پيام به او داده شود كه تو بدي رفتارش بدتر خواهد شد.

دكتر هلاكويي