مراقبت از کودک تا دو سالگی

مراقبت از کودک تا دو سالگی

مراقبت از کودک تا دو سالگی

مراقبت از کودک تا دو سالگی
مراقبت از کودک تا دو سالگی
دو سال اول، تنها نكنه مهم پرورش كودك است نه تربيت كودك. دو سال اول تا جايي كه خطري وجود ندارد تنها و تنها نياز جسمي رواني كودك تامين خواهد شد. كودك نياز به حمام رفتن، سير شدن، بازي كردن و در اغوش كشيده شدن و خواب دارد كه بهتر است توسط يك نفر و به صورت يكنواخت و منظم انجام شود. هر نوع فرياد زدن، عصباني شدن به خاطر اشتباه كودك، تنبيه كردن كودك، بي توجهي به كودك، جدا شدن از كودك، سفر بردن كودك، گذاشتن او مقابل تلويزيون به جاي بازي و حرف زدن با او، تنها باعث اسيب به كودك، از دست دادن كانكشنهاي مغزي، ايجاد اضطراب و خشم، و احساس بد به خود و دنياست كه باعث خجالت، پايين بودن حرمت نفس و اعتماد به نفس، مهرطلبي يا برتري طلبي، و مسايل ديگر رواني خواهد شد. در هيچ سني تنبيه از فرزندمان انساني بهتر نخواهد ساخت.

دکتر هلاکویی