مادر نيم بدن رواني كودك و پدر نيم ديگر بدن رواني كودك است

مادر نيم بدن رواني كودك و پدر نيم ديگر بدن رواني كودك است

مادر نيم بدن رواني كودك و پدر نيم ديگر بدن رواني كودك است. هر گاه به هر دليلي همسرتان را مقابل فرزندتان تخريب ميكنيد، بدگويي ميكنيد، درد دل ميكنيد، مقابل فرزندتان دعوا ميكنيد، بدي هاي همسرتان را به زبان مي آوريد، نيمي از بدن رواني فرزندتان را از بين ميبريد و آسيب مستقيم به فرزندتان مي زنيد

مادر نيم بدن رواني كودك و پدر نيم ديگر بدن رواني كودك است