كودكان قرار است كودكي كنند
كودكان قرار است كودكي كنند

كودكان قرار است كودكي كنند

كودكان را سراغ علم و دانش نبريد و عجله نكنيد زودتر بزرگ شوند. كودكي كه كودكي نكرده و زود بزرگ شده در بزرگسالي كودكانه خواهد زيست. از فرزندتان دانشمند نسازيد. ما قرار نيست بچه ها را تك بعدي و ناقص الخلقه كنيم. كسي كه تنها فكرش دانشمند شدن است اعتياد مثبت دارد كه به اندازه اعتياد منفي آسيب زننده است. هر نوع آموزش آكادميك تا شش سالگي آسيب زننده ست. كودكان بايد بازي كنند و با بازي كردن بياموزند.
كودكان قرار است كودكي كنند
دکتر هلاکویی تعلیم و تربیت کودکان