خودشيفته كيست

کودک خودشيفته

خودشيفته كيست

خودشيفته كيست و چه اشتباهاتي تربيتي زمينه را براي ايجاد شخصيت خودشيفته فراهم ميكند؟

كودكي خودشيفته ميشود كه روي قسمتي از بدن رواني او پا گذاشته ند اما كودك به دليل باهوشي آن قسمتهاي آسيب نديده را باد كرده تا قسمتهاي آسيب ديده را بپوشاند. شخصيت خودشيفته بيشتر در مردان ديده ميشود و در زنان بيشتر شخصيت نمايشي هيجاني ديده ميشود. شخصيت خودشيفته از درون خاليست.
کودک خودشيفته
اين افراد تظاهر به بالا بودن خوب بودن بي نياز بودن ميكنند در حاليكه با هر نوع انتقاد، بيتفاوتي ديدن، مركز توجه نبودن به هم… ميريزند. اين افراد حرمت نفس پاييني دارند درست برعكس آنچه نشان مي دهند.

١- پدر و مادري كه سخت به فرزندانشان مي چسبند مثل خوابيدن در يك رختخواب يا وادار كردن بچه ها به انجام كار مورد علاقه والدين

٢- پدر و مادريكه فرزندشان را رها ميكنند تا كار كند يا درس بخواند و كودك با كم توجهي والدين مواجه ميشود.

٣- دخالت افراد مختلف در تربيت كودك و مواجه شدن كودك با دوگانگي

٤- تشويق بي جهت و زياد كه تناسبي با كار كودك ندارد مثلا وقتي پدر و مادر جمعي را ساكت ميكنند تا كودك اواز بخواند و او را بسيار تشويق ميكنند در حاليكه با انجام كار اشتباه كودك مثل غذا نخوردن او را به شدت سرزنش و تهديد مي كنند.

٥- وادار كردن كودك به رفتن به آغوش ديگران و نمايش دادن كودك در جمع

٦- پدر و مادر ملون و متغير مثل والدين الكي يا معتاد كه وقت مستي و خماري حالات متضاد دارند.

٧- پسري كه با مادر همانند سازی كرده و بين سن سه تا هفت سالگي عزيز دوردانه مادر بوده. و دختري كه با پدر همانندسازي كرده شخصيت نمايشي هيجاني خواهد داشت.

٨- كودكي كه سه سال اول زندگي آزادي نداشته و ستايش و سرزنش شده باشد. مثلا كساني كه فرزندشان را نابغه و پرنسس مينامند يا برعكس او را تحقير ميكنند.

شخصيت خودشيفته از درون خود را به آتش ميكشد تا توجه ديگران را به دست بياورد.

تنها كمك به اين افراد كمك روانشناس ميباشد كه شامل وقت و هزينه زيادي است.