جواب سوال های کودکان

جواب سوال های کودکان

كودك: مامان چرا فلاني مرد؟
مادر: خواست خدا بود….
كودك: اگه خدا خوبه چرا آدما رو مي كشه؟
مادر…..

201581217113242a
بچه هاي باهوشي كه هنوز آلوده به باورهاي ما نشده اند سوالهايي از اين دست ميكنند كه جوابي ندارد!

وقتي فرزندتان سوالي ميكند كه جوابش را نميدانيد حتما به فرزندتان بگوييد “نمي دونم اما تو چي فكر مي كني؟” پدر و مادر بايد روزي يكبار به فرزندشان بگويند نميدانم تا ناداني بچه ها باعث حس بد به خودشان نشود. وقتي جواب سوالي را نميدانيد جواب را حدس نزنيد، جواب اشتباه ندهيد حواس كودك را پرت نكنيد.

دكتر هلاكويي