تصحیح کردن کودک

تصحیح کردن کودک

تصحیح کردن کودک

تصحيح كردن كودك باعث خاموش شدن كودك مي شود. گاهي كودك نه در جمع كه در مغز خود ساكت خواهد شد چون به اين نتيجه ميرسد كه يك انسان اشتباه كار و بد است. تصحيح كردن مستقيم كودك باعث حرمت نفس پايين، خجالتي شدن، احساس بد به خود و ديكران و لكنت زبان ميشود.
اگر كلمه يي را اشتباه گفت كلمه درست را در جمله هاي خود استفاده كنيد و او به راحتي خواهد آموخت.

تصحیح کردن کودک