بهترین ها نکته ها در پرورش کودک دوزبانه – شماره 2

bilingual children

بهترین ها نکته ها در پرورش کودک دوزبانه – شماره 2

برای پرورش کودک دوزبانه تان اولویت بندی کنید

پرورش کودک دوزبانه تان را در درجه اول اهمیت قرار دهید. اگر توسعه زبان اقلیت کودکتان، یکی از با اهمیت ترین مسائل برای کل خانواده شما نباشد، این مسئله پیش می آید که خیلی زود زبان اکثریت در قلمرو قدرت قرار می گیرد و زبان اقلیت به درجه پایینی از توجه و اهمیت نزول خواهد کرد.
bilingual children
به هیچ عنوان این موضوع را دست کم نگیرید که چقدر سریع این مسئله می تواند اتفاق بیفتد مخصوصا زمانی که کودکتان پا به دنیای بیرون می گذارد و زمان بسیار زیادی از ساعت های روزمره اش را در محیطی می گذاردند که زبان اکثریت در آن جا غالب است.

زبان اقلیت را از بالاترین درجه اهمیت قرار دهید تا از مزایای آن برای خود و کودکتان بهره مند شوید