بهترین ها نکته ها در پرورش کودک دوزبانه – شماره 1

بهترین ها نکته ها در پرورش کودک دوزبانه - شماره 1

بهترین ها نکته ها در پرورش کودک دوزبانه – شماره 1

اگر از ابتدا بسیار فعال باشید، شانس بسیار بالایی خواهید داشت تا بتوانید کودکتان را در هر دو زبانی که رد حال فراگیری آن هاست به حد تعادل برسانید. از زمان تولد تا سن 5 یا 6 سالگی، دوره بحرانی برای کودک دوزبانه به حساب می آید. به چه دلیل؟

بهترین ها نکته ها در پرورش کودک دوزبانه - شماره 1

1- این زمانی است که مغز جوان کودک، بسیار برای فراگیری زبان آماده است
2- زمانی که کودک به مدرسه می رود، بسیار مشکل خواهد شد که بعد از آن بخواهید تعادل میان زبان اول و زبان دوم کودک دوزبانه تان ایجاد کنید
به زبان دیگر، سرمایه گذاری در وقت و انرژی از روزهای اولیه زندگی کودک دوزبانه تان، بیشتر در حفظ تعادل میان دو زبان به شما کمک خواهد کرد و این تعادل در سالهای بعدی زندگی کودک نیز باقی خواهد ماند.
در مقابل، بازی «گرگ و پلیس» با زبان اولیه کار بسیار مشکلی است و شاید اگر دیر زبان دوم را با کودکتان آغاز کنید، هرگز زبان دوم نتواند به گرد زبان اول برسد
مونا منتها