بهترین نکته ها در پرورش کودک دوزبانه – شماره 4

بهترین نکته ها در پرورش کودک دوزبانه – شماره 4

بهترین نکته ها در پرورش کودک دوزبانه – شماره 4

هدفتان را در پرورش کودک دوزبانه مشخص کنید؛

هدف مشخصی را در مورد توانایی های کودکتان در زبان اقلیت تعیین کنید. آیا شما تنها به درک و صحبت شفاهی کودکتان در زبان اقلیت راضی هستید و کمتر به خواندن و نوشتن او در این زبان اهمیت می دهید؟ و یا اینکه کسب مهارت های خواندن و نوشتن کودک دوزبانه تان، هم به همان اندازه مهارت های گفتاری برایتان مهم و ارزشمند است و دوست دارید ببینید که همانند یک کودک تک زبانه می تواند زبان اقلیت را بخواند و بنویسد؟
بهترین نکته ها در پرورش کودک دوزبانه – شماره 4
هر آن چه هدف شماست، در آن ثابت قدم شوید و به صورت واضح آن را برای خود و خانواده تان مشخص کنید و تمام تلاشتان را بکنید که فعالیتهایتان شما را به سمت رسیدن به هدفتان در پرورش کودک دوزبانه تان سوق دهد.

کسب مهارت های خواندن و نوشتن نیز امری دست یافتنی است. اما این هدف نیازمند داشتن تعهدی سخت کوشانه هم از جانب شما و هم از جانب کودک دوزبانه تان می باشد.

مونا منتها