بلوغ زودرس دختران
بلوغ زودرس دختران

بلوغ زودرس دختران

بلوغ زودرس دختران
بلوغ زودرس دختران
دلايل بلوغ زودرس در دختران علاوه بر ژنتيك و آب و هوا:

وزن اولين عامل است. دختران ورزشكار بلوغ ديرتري دارند.

اشفتگي در محيط خانه

مصرف زياد شكر در نوشيدني هاي صنعتي مثل نوشابه و ابميوه هاي صنعتي