بازی با آیپد و موبایل کودکان زیر 2 سال

بازی با آیپد و موبایل کودکان زیر 2 سال

كودكتان كار با آيپد و موبايل را ميداند و شما به آن افتخار ميكنيد و در جمع به بقيه نشان ميدهيد؟

بازی با آیپد و موبایل کودکان زیر 2 سال
توانايي كودك زير سه سال در بازي با موبايل و آيپد هيچ افتخاري ندارد چون جداي اسيب مغزي در كمتر از دو سالگي، شرايط اعتياد به اينترنت و بازي هاي كامپيوتري در هفت سالگي به بعد را به وجود مياورد. اين اعتياد مدرن در آينده به اندازه به اعتياد به مواد مخدر ويرانگر است. كودك با تحرك و ارتباط رشد سالم خواهد كرد.

بعد از دو سالگي تا هفت سالگي كودك نيم ساعت يا دو تا نيم ساعت ميتواند تلويزيون تما…شا كند.

دکتر هلاکویی