اگر كودكتان حاضر به نشستن در كالسكه و صندلي ماشين نيست

کودک در صندلی ماشین

اگر كودكتان حاضر به نشستن در كالسكه و صندلي ماشين نيست

اگر كودكتان حاضر به نشستن در كالسكه و صندلي ماشين نيست:
– مطمئن شويد آروغ زده و دل درد ندارد.
– مطمئن شويد كمربند روي شكمش فشار نمياورد و توليد درد نمي كند.
– براي سرگرميش آينه و عروسك روبرويش نصب كنيد و آهنگ مورد علاقه ش را بگذاريد.
– صندلي و كالسكه را به خانه بياريد و او را درونش بگذاريد و بازي كنيد و كنارش باشيد.
– كسي كنار او در صندلي عقب بنشيند تا عادت كند.
– نگذاريد گريه كند چون جدا از آسيب گريه و استرس در كودك، او ممكن است بالا بياورد، نفسش بگيرد، كوتاه نيايد و شما عاقبت كوتاه مي آييد و به او مي آموزيد براي رسيده به خواسته هايش گريه كند و اين بد آموزي دارد.

کودک در صندلی ماشین