اموزش مسواك زدن به كودك

اموزش مسواك زدن به كودك

اموزش مسواك زدن به كودك

اموزش مسواك زدن به كودك
اموزش مسواك زدن به كودك
مسواك زدن را از خودتان شروع كنيد. زمان مسواك زدن در را باز بگذاريد و با شور و شوق و بازي و اواز مسواك بزنيد و بگذاريد فرزندتان شاهد خوشحالي شما باشد، دست بزنيد، حتي ميتوان اجازه داد فرزندمان دندان ما را مسواك بزند. يا با هم دندان عروسكش را مسواك بزنيم. بايد كودك لذت و خوشحالي را در ما ببيند و پيش قدم براي مسواك زدن شود. زماني كه كودك خواست مسواك ما را بگيرد به او قول مي دهيم فردا با سليقه خودش مسواك و خميردندان مخصوص خريداري كنيم. ميتوان جدول ستاره روي ديوار زد و هر بار كه مسواك زد ستاره يي چسباند و در اخر جايزه يي براي او خريد. بهترين راه اموزش در كودكان اين است ان كار خوب را با لذت در مغز كودك گره بزنيم.

دکتر هلاکویی و تعلیم و تربیت کودکان