از هفت سالگي تا هجده سالگي دو كار در كنار تحصيل ، كودكان و نوجوانان را ميسازد.

از هفت سالگي تا هجده سالگي دو كار در كنار تحصيل ، كودكان و نوجوانان را ميسازد.

از هفت سالگي تا هجده سالگي دو كار در كنار تحصيل ، كودكان و نوجوانان را ميسازد.

20238_391

داشتن دوستي خوب تا روزي چند ساعت با هم حرف بزنند و از طريق حرف زدن اسيبهاي كودكي را جبران كنند و خود را بشناسند.
عضو ورزش گروهي باشند (بسكتبال واليبال فوتبال) و هفته يي ١٥ ساعت در زمين ورزش بدوند.
دوست خوب دوستيست كه درس بخوانند و دردسر درست نكنند.

دکتر هلاکویی