ازت متنفرم

ازت متنفرم!

ازت متنفرم

اين جمله براي والدين با حرمت نفس پايين مانند خنجر به قلبشان اثر ميكند و بسيار دردناك است. فرزند شما ممكن است وقتي عصباني يا نااميد است به شما بگويد “ازت متنفرم” با “ازت بدم مياد” “تو مامان/باباي بدي هستي”

اما پشت سر اين جملات، احساسات بد كودك به خود نهفته است. كودك توانايي اين را ندارد كه بيان كند از خود متنفر است يا فكر ميكند شما از او متنفر هستيد. او احساس خود را بر اطرافيان فرافكني ميكند.

ازت متنفرم
بنابراين زماني كه فرزندتان به شما مي گويد ازت متنفرم؛ به جاي انكه اين جمله را به خود بگيريد، دلتان بشكند و يا شروع به سخنراني در مورد خوبي هاي خودتان و بدي هاي فرزندتان كنيد و بر سرش منت بگذاريد؛ بدانيد در آن لحظه فرزندتان از خودش متنفر است و در حقيقت با زبان بي زباني به شما ميگويد ميدانم تو هم از من متنفري.

در اين زمان با صبوري و محبت جواب دهيد: “اما من عاشقتم و ميدونم الان عصباني هستي؛ وقتي آروم شي بهم ميگي دوستم داري” و بحث را بيشتر از اين ادامه ندهيد.

برگرفته از گفته هاي دكتر هلاكويي