آموزش غیر مستقیم یعنی چه ؟

آموزش غیر مستقیم

آموزش غیر مستقیم یعنی چه ؟

منظور از عدم  اموزش مستقیم به کودکان زیر سه سال چی هست؟

منظور از آموزش غیر مستقیم این است که برای شروع زبان دومی با کودک زیر سه سال، که هنوز زبان مادری اش را صحبت نمی کند باید دقیقا مانند زبان مادری برخورد کرد. یعنی کودک ما از زمانی که متولد می شود به زبان فارسی با او حرف می زنیم و خود به خود او مفاهیم و واژه ها را در می یابد. مثلا می گوییم. به به می خوری عزیزم؟ هیچ وقت نمیگیم: این به به است. این ماری که داری میکنی خوردن نام دارد.

در مورد زبان دیگری هم که می خواهیم با کودک شروع کنیم، زیر سه سال باید به همین صورت باشد. یعنی به او بگوییم:

Do you want to eat honey? Yummy yummy!

خود کودک مثل زبان فارسی کم کم یاد میگیرد که عمل خوردن را در زبان انگلیسی می گویند:

Eat

مونا منتها